| et | en | ru |      
Jüriööpargist MTÜ Jüriööpark

MTÜ Jüriöö park Põhikiri

1.ÜLDSÄTTED

1.1.            Jüriöö Park on mittetulundusühing (edaspidi “Ühing”) Eesti Vabariigi seaduste alusel. Ühingu asukoht on Tallinn, Peterburi tee 46, Eesti Vabariik.
Ühingu ametlik nimi on:
JÜRIÖÖ PARK.
1.2.            Ühing on eraõiguslik juriidiline isik. Ühing võib kasutada oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ega ole õigustatud jaotama kasumit oma liikmete vahel.
1.3.      Ühingul on oma nimega pitsat ja sümboolika.
1.4.            Ühingu tegevuse eesmärgiks on Jüriöö pargi arendamine ja väljaehitamine ning isamaalike ürituste korraldamine Jüriöö pargis. Eesti Vabariigi ajaloo tutvustamine Eestis ja välismaal. Muinsuskaitse Seltsi korraldatud üritustele kaasaaitamine. Kodumaa armastuse propageerimine noorte hulgas.
1.5.            Ühing on asutatud määramata tähtajaks.
1.6.            Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
 

2. ÜHINGU ÕIGUSLIK STAATUS

2.1.            Ühing juhindub oma tegevuses Põhiseadusest, Mittetulundusühingute seadusest, teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
2.2.            Ühingul on õigus:
2.2.1.      sõlmida põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks lepinguid nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikutega ning omandada iseseisvalt varalisi ja mittevaralisi õigusi ja kohustusi;
2.2.2.      omada ja omandada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikku vara, käsutada pangaarveid;
2.2.3.      teostada muid toiminguid, mis ei ole seadusega keelatud ning mis on vajalikud või aitavad kaasa Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.
2.2.4.      Ühingul ei ole sisse astumis- ega liikmemaksu.
 

3. ÜHINGU LIIKMED

3.1.            Ühingu liikmeks võivad olla kõik EV valitsusasutused, ministeeriumid, nende allasutused, eraõiguslikud ja avalik õiguslikud juriidilised isikud ning füüsilised isikud, kes on Ühingu liikmeks vastu võetud Ühingu üldkoosoleku poolt lähtuvalt Ühingu juhatusele esitatud kirjalikust avaldusest.
3.2.            Ühingu juhatusele esitatud avalduse vaatab läbi ja esitab järgmisele Ühingu üldkoosolekule Ühingu juhatus. Ühingu juhatusel puudub õigus keelduda liikmekandidaadi avalduse esitamisest Ühingu üldkoosolekule, välja arvatud juhul, kui liikmekandidaat on enne Ühingu üldkoosoleku kokkukutsumise teate väljasaatmist oma avalduse tagasi võtnud
3.3.            Ühingu liikmeks võetakse isik Ühingu üldkoosoleku otsusega. Liikmeks vastuvõtmiseks piisab üldkoosoleku lihthäälteenamusest. Juhul, kui vähemalt üks viiendik (1/5) Ühingu liikmetest, kes on isiklikult või läbi oma volitatud esindaja üldkoosolekul kohal, seda nõuab, peab Ühingu liikmekandidaadi vastuvõtmise poolt hääletama vähemalt kolm neljandikku (3/4) Ühingu liikmetest, kes on isiklikult või läbi volitatud esindaja üldkoosolekul kohal.
3.4.            Ühingu liige arvatakse Ühingust välja üldkoosoleku otsusega Ühingu liikme sellekohase kirjaliku avalduse alusel, Ühingu liikme surma või teovõime piiramise korral, samuti juhatuse või Ühingu teise liikme esildise alusel Ühingu liikme poolt käesolevas põhikirjas sätestatud kohustuste mittetäitmise või mittekohase täitmise korral või juhul, kui Ühingu liige oma tegevusega kahjustab Ühingu mainet või majanduslikku olukorda. Ühingu liige loetakse liikmestaatusest väljaarvatuks Ühingu üldkoosoleku otsusega. Liikmestaatusest väljaarvatuks lugemiseks piisab üldkoosoleku lihthäälteenamusest. Juhul, kui vähemalt üks viiendik (1/5) Ühingu liikmetest, kes on isiklikult või läbi volitatud esindaja üldkoosolekul kohal, seda nõuab, peab Ühingu liikme liikmestaatusest väljaarvamise poolt hääletama kolm neljandikku (3/4) Ühingu liikmetest, kes on isiklikult või läbi oma volitatud esindaja üldkoosolekul kohal.
3.5.            Ühingu liikmete registrit peab Ühingu juhatus.
 

4. ÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1.            Ühingu liikmed on õigustatud:
4.1.1.      valida ja olla valitud Ühingu juhatusse;
4.1.2.      saama Ühingu juhatuselt informatsiooni Ühingu juhatuse tegevuse, sealhulgas Ühingu tulude ja kulude kohta;
4.1.3.      loobuma Ühingu liikmestaatusest sellekohase kirjaliku avalduse alusel.
4.2.            Ühingu liikmed on kohustatud:
4.2.1.      täitma seaduse ja käesoleva põhikirja nõudeid ning Ühingu juhatuse õiguspäraseid otsuseid ja korraldusi;
4.2.2.      osalema aktiivselt ning oma parima äranägemise kohaselt Ühingu tegevuses, saavutamaks Ühingu eesmärke;
4.2.3.      hoidma ning otstarbekalt kasutama Ühingu vara;
4.2.4. hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada Ühingu mainet või majanduslikku olukorda.
 

5.  ÜHINGU JUHTIMINE

5.1.            Ühingu organid on üldkoosolek ja juhatus.
5.2.            Ühingu kõrgeim organ on Ühingu üldkoosolek. Ühingu üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimist puudutavates küsimustes, mida käesoleva põhikirja kohaselt ei ole antud juhatuse pädevusse. Igal Ühingu liikmel on üldkoosolekul üks (1) hääl.
5.3.            Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.3.1.      Ühingu põhikirja muutmine;
5.3.2.      Ühingu eesmärgi muutmine;
5.3.3.      juhatuse liikmete määramine;
5.3.4.      juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ning Ühingu esindaja määramine selles tehingus või nõudes;
5.3.5.      muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud Ühingu juhatuse pädevusse.
5.4.            Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses või käesoleva põhikirjaga ettenähtud juhtudel, samuti juhul, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
5.5.            Üldkoosoleku toimumisest peab Ühingu liikmetele ette teatama vähemalt seitse (7) kalendripäeva.
5.6.            Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Ühingu liikmetest kas isiklikult või läbi volitatud esindaja. Esindaja ja volikirja suhtes kohaldatakse Mittetulundusühingute seaduses sätestatud nõudeid ja piiranguid. Juhul, kui kohal oli vähem Ühingu liikmeid ja nende esindajaid, kui kvoorumi jaoks nõutav, kutsub juhatus hiljemalt kolme (3) nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga, mis on otsustusvõimeline olenemata kohalviibivate Ühingu liikmete või nende esindajate arvust.
5.7.            Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole kohalviibinud Ühingu liikmetest või nende volitatud esindajatest. Üldkoosolek võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed. Ühingu põhikirja ning eesmärgi muutmiseks on vajalik poolthäälte enamus seaduses sätestatud määral.
5.8.            Ühingu juhatus on organ, mis juhib ja esindab Ühingut. Juhatuses on üks (1) kuni kolm (3) liiget. Juhatuse liikmete arvu ning juhatuse liikmed määrab Ühingu üldkoosolek. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kolm (3) aastat. Juhatuse liikme tagasivalimine ei ole piiratud. Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.
5.9.            Kui juhatuses on üle kahe (2) liikme, valivad juhatuse liikmed enda hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. Ühingu juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Ühingu liikmeks ei või olla Ühingu audiitor ega pankrotivõlgnik.
5.10.        Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes.
5.11.        Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul esineb üle poole juhatuse liikmetest. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik juhatuse liikmete lihthäälteenamus. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikut kõik juhatuse liiked.
5.12.        Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Ühingule või Ühingu võlausaldajatele süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
 

6. JÄRELEVALVE JA RAAMATUPIDAMINE

6.1.            Ühingu juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet Ühingu ülekoosolek. Selle üsesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
6.2.            Revidendiks või audiitoriks ei või olla Ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.
6.3.            Ühingu raamatupidamist korraldab Ühingu juhatus vastavalt Raamatupidamise seaduses sätestatule.
6.4.            Ühingu majandusaasta aruande koostamisele ja kinnitamisele kohaldatakse Mittetulundusühingute seaduses sätestatut.
 

7. ÜHINGU LÕPETAMINE

7.1.            Ühing lõpetatakse:
7.1.1.      üldkoosoleku otsusega;
7.1.2.      Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe liikme;
7.1.3.      üldkoosoleku võimetuse korral määrata juhatuse liikmed;
7.1.4.      muul seaduses sätestatud viisil.
7.2.            Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt kaks kolmandikku (2/3) Ühingu liikmetest.
7.3.            Ühingu lõpetamine toimub seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
7.4.            Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule isikule.
Saurus CMS @ Veebimajutus.ee